Liczba słów

Zliczaj znaki i słowa w swoim tekście. Dowiedz się, jakie słowa występują najczęściej. Zmierz czas wymagany do wpisania i odczytania tych słów.